Mẫu biên bản Đại hội chi đội đàu năm học
Discussion in 'Mẫu biên bản Đại hội chi đội đàu năm học' started by thanhviet009, ,.
Những người đang xem chủ đề này: 1 khách
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 2 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
http://www.megaupload.com/?d=0BOWR4A7
Trả lời
#2
DỰ THẢO
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐỘI,
PHONG TRÀO THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2010-2011
VÀ DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI, PHONG TRÀO THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2011-2012 CỦA LỚP 7A

PHẦN I
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐỘI,
PHONG TRÀO THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2010-2011 CỦA LỚP 7A
- Thực hiện phong trào công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2011 - 2012 của HĐĐ huyện Krông Năng; nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm lớn của quê hương đất nước.
- Căn cứ vào tình hình thực tế học sinh tại địa phương nơi trường đóng.
- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường.
- Căn cứ vào chủ đề năm học 2011-2012
Trước tình hình nhiệm vụ và ý nghĩa hết sức to lớn, năm học 2011- 2012 cũng là năm học mà toàn thể Đội viên của Liên đội trườngTHCS Trần Phú không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhau ra sức học tập nâng cao ý thức trong mọi hoạt động để xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ kính yêu là chủ nhân tương lai của thế kỷ XXI. Ban chỉ huy Chi đội 7A trường THCS Trần Phú xin báo cáo tổng kết và đánh giá công tác Đội và Phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2010 – 2011 với những nội dung cụ thể như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Chi đội 7A có tổng số Đội viên: 42 trong đó có 02 đội viên là dân tộc
I. Thuận lợi
- Phát huy thành tích đạt được từ nhiệm kỳ 2009-2010, Chi đội 7A trường THCS Trần Phú nhiệm kỳ 2010-2011 đã tiếp tục củng cố tổ chức và tích cực tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú .
- Được sự chỉ đạo của Liên Đội trường THCS Trần Phú, ban giám hiệu, các tổ chức trong trường, sự quan tâm của các thầy cô giáo trong trường, tổng phụ trách và các ban ngành ngoài nhà trường quan tâm chăm sóc đến công tác giáo dục trẻ em.
- Đa số các đội viên ngoan, ý thức tốt, không có đội viên vi phạm
- Ban chỉ huy chi đội năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động đội
II. Khó khăn
Đội ngũ BCH chi đội chưa thật sự đồng đều về năng lực nên công tác điều hành, chỉ đạo các hoạt động đội ở một số hoạt động đạt kết quả chưa cao.
Một số đội viên còn ngại tiếp xúc trong giao tiếp, rụt rè trong các hoạt động tập thể, chưa nhiệt tình tham gia các phong trào đội.
Vẫn còn có học sinh nhà ở xa, điều kiện đi lại khó khăn làm cho hoạt động phong trào của Chi đội gặp không ít khó khăn.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Chương trình 1: “Bảy mươi mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước”.
Nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 70 năm về Đội TNTP Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự dìu dắt của Đoàn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, đạo đức và những giá trị tốt đẹp của con người cũng như dân tộc Việt Nam; tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
- Ổn định và thi đua học tập, nề nếp toàn Chi đội
- Ngày 16/09 Tổ chức Đại hội Chi đội năm học 2010 – 2011.
- Thi các trò chơi dân gian trong ngày khai giảng đầu năm học
- - Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp
- Phát động cuộc thi tìm hiểu về tổng bí thư Trần Phú
2. Chương trình 2: “Rèn luyện tri thức - Vững bước tương lai”
- Với chủ điểm “Tôn sư trọng đạo, ngàn hoa điểm 10” Chi đội đã tham gia Hội thi “Viết báo tường”, thi “Văn nghệ” và phát động thi đua tháng học tốt với phong trào “Hoa điểm 10 dâng tặng thầy cô”nhằm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Kết quả là 100% đội viên tham gia và đạt kết quả cao
KÕt qu¶ hai mÆt gi¸o dôc:
H¹nh kiÓm Häc lùc
Sè l­îng Tû lÖ % Sè l­îng Tû lÖ %
Tèt: Giái:
Kh¸: Kh¸:
TB: TB:
YÕu: 0 YÕu:
- §ãng gãp ®Çy ®ñ c¸c lo¹i quü, tham gia đầy đủ các phong trào
- Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng.
- Tham gia tập huấn kỹ năng công tác Đội và ca múa hát sân trường
- Nhân ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 Chi đội phát động phong trào thi đua Hát về chú bộ đội.(100% đội viên tham gia)
3. Chương trình 3: “Vui bước đến trường - Ươm ước mơ xanh”.
- Tiếp tục thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” , “ Giữ gìn trường em Xanh – Sạch – Đẹp”, “Vì màu xanh quê hương”, “Sạch bàn - sạch lớp - sạch trường; “Xây dựng trường em xanh - sạch - đẹp”, không vứt rác ở trong trường học và những nơi công cộng. Chi đội đã tiến hành tổ chức các buổi lao động, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh
Tổ chức các hoạt động kết nghĩa, tương thân, tương ái, giúp đỡ các TN có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập...
- Tổ chức phong trào xây dựng “Quỹ đội”, tuyên truyền các đội viên góp quỹ ủng hộ những đồng bào đang bị nạn lũ lụt của miền Trung
- Tuyên truyền và phát động các đội viên mua tăm tre nhằm giúp đỡ, ủng hộ cho hội trẻ em mồ côi, khuyết tật.( 100% đội viên hưởng ứng).
- Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” như nộp giấy vụn, sách giáo khoa - báo cũ, ******** bia... để góp phần vào phong trào xây dựng “ Qũy vì bạn nghèo”
4. Chương trình 4 :Xây dựng đội vững mạnh – Tiến bước lên Đoàn:
- Thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn theo quy ®Þnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tr­êng, víi t©m lý häc sinh THCS.
- Th­êng xuyªn cho ®éi viªn, ®Æc biÖt c¸c ®éi viªn cã tÝnh nhót nh¸t, rôt rÌ rÌn luyÖn nghi thøc §éi trong c¸c buæi sinh ho¹t §éi nh»m gi¸o dôc cho c¸c em tÝnh kØ luËt, t¸c phong chuÈn mùc cña ng­êi ®éi viªn.
- Th­êng xuyªn tæ chøc tËp huÊn kiÕn thøc, kÜ n¨ng c«ng t¸c ®éi; t¨ng c­êng båi d­ìng n¨ng lùc tù qu¶n cña c¸n bé §éi th«ng qua viÖc tæ chøc, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng §éi.
- Các hoạt động tuyên truyền, các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên theo chủ điểm hàng tháng, và các cấp đề ra.
- Kiểm tra hồ sơ Chi đội.
5. Chương trình 5: Chương trình “ khăn hồng tình nguyện-chắp cánh yêu thương”
- Tinh thần tham gia của các đội viên rất nhiệt tình
IV. Đánh giá chung :
Qua một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi ban chỉ huy chi đội đã cùng với các đội viên thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi dưới quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Liên đội
Tuy nhiên, Công tác Đội & Phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2010 – 2011 còn tồn tại một số mặt như sau:
-Chưa kiên quyết xử lý những đội viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được phân công dẫn đến các đội viên này còn chểnh mảng, chưa cống hiến hết mình cho phong trào đội của lớp
-Chưa phát huy hết khả năng của các đội viên trong Chi đội (Chỉ tập trung vào một số đội viên thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào).
-Hoạt động phong trào triển khai chưa được rầm rộ và đều đặn, chủ yếu theo từng giai đoạn dẫn đến tính hiệu quả chưa được cao như mong muốn.
-Một số phong trào còn mang tính hình thức và tự phát.
Nguyên nhân chính vẫn do hoạt động của Ban chỉ huy phối hợp chưa được nhịp nhàng, một số đội viên có ý thức chưa tốt, bàng quan với phong trào đội, có thái độ ỷ lại, né tránh công việc.
3.Bài học kinh nghiệm:
Qua những thành công và hạn chế trong công tác đội và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2010-2011,BCH chi đội đã rút ra được một số bài học kinh như sau:
-Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ Đội thực sự có năng lực, có tâm huyết với công tác đội, nhiệt tình say mê với công tác đội
-Không ngừng kiểm tra đôn đốc, tiến hành tổng kết khen thưởng kịp thời và kỷ luật kịp thời để khắc phục những thiếu sót, yếu kém; phát huy nhân rộng những mặt tích cực, những cá nhân điển hình trong công tác đội
-Ban chỉ huy chi đội cần chủ động sáng tạo hơn nữa trong công tác, các phong trào đề ra
-Đổi mới cách sinh hoạt chi đội, gây hứng thú cho đội viên, tránh sinh hoạt đơn điệu, chỉ trích phê phán một chiều
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2011 – 2012
I. Đặc điểm tình hình Chi đội nhiệm kỳ mới:
Năm học 2011-2012 là năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng dạy học , tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. đặc biệt năm học này được xác định có ý nghĩa rất quan trọng trong chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tổng số đội viên hiện nay là 42 , đội viên nữ là 20, 02đội viên là người dân tộc thiểu số trong đó có 01 đội viên là nữ dân tộc. Đa số các đội viên thuộc các thôn Ea Đinh,Thanh Cao.
Trước những mốc quan trọng đó BCH Chi đội đã dự thảo ra một số phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới như sau:
II. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011– 2012
Tăng cường giáo dục truyền thống, truyền thống dân tộc bằng việc tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn thông qua các hoạt động văn hoá văn nghệ…..
Thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, phong trào có ý nghĩa thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm.
**CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
100% đội viên không vi phạm nề nếp, không cúp tiết bỏ giờ
100% đội viên tham gia nhiệt tình các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, báo tường nhân các ngày lễ lớn, đẩy mạnh giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao với các chi đội bạn
Tổ chức 01 hoạt động lớn trong chi đội: thành lập Câu lạc bộ vui học giúp các bạn đội viên yêu thích các môn học
Phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi đội vững mạnh. Toàn Chi đội có 70% đội viên trở lên đạt loại tốt ,số còn lại đạt loại khá.
Không có đội viên không bỏ học giữa chừng.
100% đội viên thực hiện tốt khẩu hiệu “ Trường như nhà, thầy cô như cha mẹ”
100% đội viên tham gia phong trào “Em vì trường em” nhằm bảo vệ tốt cơ sở vật chất trường học, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, xây dựng khuôn viên trường học xanh – sạch – đẹp.
100% không vi phạm an toàn giao thông
100% đội viên thực hiện theo điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh và thực hiện theo quy chế hoạt động của Liên đội
100% tham gia thực hiện trường học thân thiện học sinh tích cực.
100% tham gia phong traøo “ñoâi baïn cuøng tieán” “Tuaàn hoïc toát”, “Giôø hoïc toát”. Thi ñua hoïc taäp toát chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn trong naêm.
Taâïp theå duïc giöõa giôø nghieâm tuùc.
Taäïp caùc baøi haùt truyeàn thoáng veà queâ höông ñaát nöôùc.
100% tham gia đầy ñuû, tích cöïc caùc hoaït ñoäng do ñoäi phaùt ñoäng nhö: “ Voøng tay beø baïn, aùo luïa taëng baø, …”
Cuối năm học phấn đấu:

H¹nh kiÓm Häc lùc
Sè l­îng Tû lÖ % Sè l­îng Tû lÖ %
Tèt: Giái:
Kh¸: Kh¸:
TB: TB:
YÕu: 0 YÕu:
III.Giải pháp thực hiện:
Tăng cường giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương đất nước cho đội viên giúp đội viên ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với tổ chức Đội
Đội viên có ý thức phát huy tối đa tính tích cực trong hoạt động Đội
Nâng cao vai trò lãnh đạo của BCH Chi đội, có kế hoạch cụ thể kịp thời
Trên đây là bản báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kì mới của Chi đội 7A trường THCS Trần Phú. Rất mong quý vị đại biểu và các bạn đội viên trong Chi đội góp ý xây dựng để bản báo cáo hoàn chỉnh hơn, góp phần thúc đẩy phong trào đội ngày càng vững mạnh hơn.
T/M BCH CHI ĐỘI
Chi Đội Trưởng
HOÀNG TH NGỌC TRÂM

Chương trình đại hội chi đội 7A
1/ Ổn định tổ chức: kiểm tra số lượng
2/ Khai mạc đại hội:
- Chào cờ:
Trả lời
#3
Cám ơn nhiều nhé Sm4cute_smiley36Sm4cute_smiley36Sm4cute_smiley36
Trả lời
#4
Cảm ơn bạn rất nhiều
Trả lời
#5
ôi trời rắc rối quá nhỉ
Trả lời
#6
Rắc rồi gì vậy nhỉ? Link die rồi kìa

Chữ ký của songnui
songnui, tự hào là thành viên mới của Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam Rất mong mọi người giúp đỡ.
Trả lời
#7
Tìm lại không còn nữa. có bản dưói đó dùng tạm đi

Chữ ký của Cao Hung
Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ
Và dại khờ trước vòm ngực của em.
Trả lời


Share This Page


Diễn Đàn Giáo Dục

Diễn đàn giáo dục Việt Nam được xây dựng và chính thức hoạt động từ ngày 20-01-2011 với tên miền chính thức là www.giaoducviet.net .

Diễn đàn là nơi giao lưu, trao đổi, học hỏi của học sinh, sinh viên và giáo viên trên mọi miền tổ quốc.

Links

styles