Ra mắt chuyên trang Sáng kiến kinh nghiệm hoàn toàn miễn phí
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Biên bản họp phụ huynh đầu năm
#1
Ra mắt chuyên trang Sáng kiến kinh nghiệm hoàn toàn miễn phí. Tìm kiếm dễ dàng, xem trước khi tải.
http://www.megaupload.com/?d=F0LPHASZ
Trả lời
#2
Ra mắt chuyên trang Sáng kiến kinh nghiệm hoàn toàn miễn phí. Tìm kiếm dễ dàng, xem trước khi tải.
PhÇn I. LÝ do chän ®Ò tµi

I. C¬ së lÝ luËn
M«n to¸n lµ mét trong nh÷ng m«n häc cã vÞ trÝ quan träng ë bËc TiÓu häc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xu thÕ chung cña thÕ giíi lµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Mét trong nh÷ng bé phËn cÊu thµnh ch­¬ng tr×nh to¸n TiÓu häc mang ý nghÜa chuÈn bÞ cho viÖc häc c¸c yÕu tè ®¹i l­îng vµ ®o ®¹i l­îng ë c¸c líp häc, cÊp häc trªn, ®ång thêi gióp häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt khi tiÕp xóc víi nh÷ng “t×nh huèng to¸n häc” trong cuéc sèng hµng ngµy.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, phong trµo ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong tr­êng TiÓu häc ®­îc quan t©m vµ ®Èy m¹nh kh«ng ngõng ®Ó ngay tõ cÊp TiÓu häc, mçi häc sinh ®Òu cÇn vµ cã thÓ ®¹t ®­îc tr×nh ®é häc vÊn toµn diÖn, ®ång thêi ph¸t triÓn ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh vÒ mét m«n nµo ®ã nh»m chuÈn bÞ ngay tõ bËc TiÓu häc nh÷ng con ng­êi chñ ®éng, s¸ng t¹o ®¸p øng ®­îc môc tiªu chung cña cÊp häc vµ phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc.
D¹y to¸n ë tiÓu häc võa ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng chÝnh x¸c cña to¸n häc võa ph¶i ®¶m b¶o tÝnh võa søc cña häc sinh. KÕt hîp yªu cÇu ®ã lµ mét viÖc lµm khã, ®ßi hái tÝnh khoa häc vµ nhËn thøc, tèt vÒ c¶ néi dung lÉn ph­¬ng ph¸p. Trong ch­¬ng tr×nh d¹y to¸n 2 viÖc d¹y ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi lµ mét trong nh÷ng néi dung ®­îc ®Ò cËp.
Mét trong nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n d¹y ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi lµ häc sinh ph¶i n¾m ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o tõ ®ã míi ®æi ®­îc c¸c sè ®o ®é dµi.

ii. C¬ së thùc tiÔn
Khi d¹y líp 2, t«i nhËn thÊy viÖc d¹y ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi trong ch­¬ng tr×nh to¸n ë bËc tiÓu häc nãi chung vµ ë líp 2 nãi riªng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ë løa tuæi häc sinh tiÓu häc, viÖc n¾m mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ dÉn ®Õn viÖc häc sinh kh«ng biÕt ®æi hoÆc ®æi sai. ViÖc d¹y cho häc sinh biÕt c¸ch ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi trong ch­¬ng tr×nh To¸n líp 2 v« cïng quan träng, ®Æt nÒn mãng v÷ng ch¾c cho c¸c em häc tèt c¸c yÕu tè ®¹i l­îng vµ ®o ®¹i l­îng cña líp trªn.
ViÖc d¹y c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi líp 2 nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng tÝch cùc cña häc sinh phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi cña ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®ã lµ néi dung t«i muèn ®Ò cËp tíi trong ®Ò tµi.
PhÇn II. néi dung
I. Nh÷ng néi dung ®Ò cËp
1. Häc sinh kh«ng n¾m ®­îc c¸ch viÕt t¾t cña ®¬n vÞ ®o. §Æc biÖt lµ ®èi víi häc sinh yÕu. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, t«i thÊy mét sè häc sinh kh«ng n¾m ®­îc c¸ch viÕt t¾t cña ®¬n vÞ ®o. Nguyªn nh©n lµ do gi¸o viªn ch­a kh¾c s©u kiÕn thøc, chØ giíi thiÖu tªn ®¬n vÞ ®o, c¸ch viÕt t¾t ®¬n vÞ ®o ®ã mµ kh«ng cho häc sinh thùc hµnh nh×n vµo c¸ch viÕt t¾t ®äc tªn ®¬n vÞ ®o, viÕt tªn ®¬n vÞ ®o (c¸ch viÕt t¾t), c¸c sè ®o ®é dµi mang tªn ®¬n vÞ ®o ®ã ra giÊy nh¸p, ra
Trả lời
#3
Ra mắt chuyên trang Sáng kiến kinh nghiệm hoàn toàn miễn phí. Tìm kiếm dễ dàng, xem trước khi tải.
ĐỀ NGHỊ BẠN VIẾT CÓ DẤU NHÉ !
Trả lời
#4
Ra mắt chuyên trang Sáng kiến kinh nghiệm hoàn toàn miễn phí. Tìm kiếm dễ dàng, xem trước khi tải.
(20-09-2011, 11:18 AM)nguyenhien Đã viết:  PhÇn I. LÝ do chän ®Ò tµi

I. C¬ së lÝ luËn
M«n to¸n lµ mét trong nh÷ng m«n häc cã vÞ trÝ quan träng ë bËc TiÓu häc.
Ông này chắc người Khơ Me thì phải. Chơi toàn tiếng khơ me không à
Nhấn vào Image để tải file nhá
Trả lời


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Biên bản họp phụ huynh đầu năm thanhviet009 3 9,919 15-09-2011, 06:02 AM
Bài mới nhất: shin3k

Chuyển đến diễn đàn:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách
[-]
Textlinks
12BETHELP.COM|| WWW.W88S.NET|| M88.COM|| Diễn Đàn SV Khoa KDQT-TCHQ || Hướng dẫn dùng phần mềm quản lý văn bản || Đọc Báo pháp luật hôm nay || Đánh giá sữa nhật vẫn là số 1 || Xem báo tin tức 24h online || tìm hiểu về google tại đây || Chuyen trang tin tuc Bao Doi Song Phap Luat || Truy cap doc bao online || ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ DIỄN ĐÀN CHÍNH THỨC CỦA BGD&ĐT. DIỄN ĐÀN DO MỘT NHÓM GIÁO VIÊN TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ LẬP RA ĐỂ TẠO SÂN CHƠI LÀNH MẠNH BỔ ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH VIỆT NAM.