Biên bản họp phụ huynh đầu năm
Discussion in 'Biên bản họp phụ huynh đầu năm' started by thanhviet009, ,.
Những người đang xem chủ đề này: 1 khách
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
http://www.megaupload.com/?d=F0LPHASZ
Trả lời
#2
PhÇn I. LÝ do chän ®Ò tµi

I. C¬ së lÝ luËn
M«n to¸n lµ mét trong nh÷ng m«n häc cã vÞ trÝ quan träng ë bËc TiÓu häc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xu thÕ chung cña thÕ giíi lµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Mét trong nh÷ng bé phËn cÊu thµnh ch­¬ng tr×nh to¸n TiÓu häc mang ý nghÜa chuÈn bÞ cho viÖc häc c¸c yÕu tè ®¹i l­îng vµ ®o ®¹i l­îng ë c¸c líp häc, cÊp häc trªn, ®ång thêi gióp häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt khi tiÕp xóc víi nh÷ng “t×nh huèng to¸n häc” trong cuéc sèng hµng ngµy.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, phong trµo ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong tr­êng TiÓu häc ®­îc quan t©m vµ ®Èy m¹nh kh«ng ngõng ®Ó ngay tõ cÊp TiÓu häc, mçi häc sinh ®Òu cÇn vµ cã thÓ ®¹t ®­îc tr×nh ®é häc vÊn toµn diÖn, ®ång thêi ph¸t triÓn ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh vÒ mét m«n nµo ®ã nh»m chuÈn bÞ ngay tõ bËc TiÓu häc nh÷ng con ng­êi chñ ®éng, s¸ng t¹o ®¸p øng ®­îc môc tiªu chung cña cÊp häc vµ phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc.
D¹y to¸n ë tiÓu häc võa ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng chÝnh x¸c cña to¸n häc võa ph¶i ®¶m b¶o tÝnh võa søc cña häc sinh. KÕt hîp yªu cÇu ®ã lµ mét viÖc lµm khã, ®ßi hái tÝnh khoa häc vµ nhËn thøc, tèt vÒ c¶ néi dung lÉn ph­¬ng ph¸p. Trong ch­¬ng tr×nh d¹y to¸n 2 viÖc d¹y ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi lµ mét trong nh÷ng néi dung ®­îc ®Ò cËp.
Mét trong nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n d¹y ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi lµ häc sinh ph¶i n¾m ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o tõ ®ã míi ®æi ®­îc c¸c sè ®o ®é dµi.

ii. C¬ së thùc tiÔn
Khi d¹y líp 2, t«i nhËn thÊy viÖc d¹y ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi trong ch­¬ng tr×nh to¸n ë bËc tiÓu häc nãi chung vµ ë líp 2 nãi riªng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ë løa tuæi häc sinh tiÓu häc, viÖc n¾m mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ dÉn ®Õn viÖc häc sinh kh«ng biÕt ®æi hoÆc ®æi sai. ViÖc d¹y cho häc sinh biÕt c¸ch ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi trong ch­¬ng tr×nh To¸n líp 2 v« cïng quan träng, ®Æt nÒn mãng v÷ng ch¾c cho c¸c em häc tèt c¸c yÕu tè ®¹i l­îng vµ ®o ®¹i l­îng cña líp trªn.
ViÖc d¹y c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi líp 2 nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng tÝch cùc cña häc sinh phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi cña ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®ã lµ néi dung t«i muèn ®Ò cËp tíi trong ®Ò tµi.
PhÇn II. néi dung
I. Nh÷ng néi dung ®Ò cËp
1. Häc sinh kh«ng n¾m ®­îc c¸ch viÕt t¾t cña ®¬n vÞ ®o. §Æc biÖt lµ ®èi víi häc sinh yÕu. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, t«i thÊy mét sè häc sinh kh«ng n¾m ®­îc c¸ch viÕt t¾t cña ®¬n vÞ ®o. Nguyªn nh©n lµ do gi¸o viªn ch­a kh¾c s©u kiÕn thøc, chØ giíi thiÖu tªn ®¬n vÞ ®o, c¸ch viÕt t¾t ®¬n vÞ ®o ®ã mµ kh«ng cho häc sinh thùc hµnh nh×n vµo c¸ch viÕt t¾t ®äc tªn ®¬n vÞ ®o, viÕt tªn ®¬n vÞ ®o (c¸ch viÕt t¾t), c¸c sè ®o ®é dµi mang tªn ®¬n vÞ ®o ®ã ra giÊy nh¸p, ra
Trả lời
#3
ĐỀ NGHỊ BẠN VIẾT CÓ DẤU NHÉ !
Trả lời
#4
(20-09-2011, 11:18 AM)nguyenhien Đã viết: PhÇn I. LÝ do chän ®Ò tµi

I. C¬ së lÝ luËn
M«n to¸n lµ mét trong nh÷ng m«n häc cã vÞ trÝ quan träng ë bËc TiÓu häc.
Ông này chắc người Khơ Me thì phải. Chơi toàn tiếng khơ me không à

Chữ ký của haiha
Nhấn vào Image để tải file nhá
Trả lời


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Biên bản họp phụ huynh đầu năm thanhviet009 3 11,141 15-09-2011, 06:02 AM
Bài mới nhất: shin3k

Share This Page


Diễn Đàn Giáo Dục

Diễn đàn giáo dục Việt Nam được xây dựng và chính thức hoạt động từ ngày 20-01-2011 với tên miền chính thức là www.giaoducviet.net .

Diễn đàn là nơi giao lưu, trao đổi, học hỏi của học sinh, sinh viên và giáo viên trên mọi miền tổ quốc.

Links

styles