Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý lớp - Bản rút gọn

+- Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam (http://giaoducviet.net/forum)
+-- Diễn đàn: CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN (http://giaoducviet.net/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Diễn đàn: SÁNG KIẾN - KINH NGHIỆM (http://giaoducviet.net/forum/forumdisplay.php?fid=76)
+--- Chủ đề: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý lớp (/showthread.php?tid=1860)Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý lớp - Cao Hung - 29-04-2011

[FONT=&quot]Sáng kiến kinh nghiệm:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
Một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học
môn địa lý lớp 8 ở trường THCS
Thầy cô tải tại đây DownloadSáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý lớp - vanvan - 29-04-2011

[FONT=&quot]Đặt vấn đề[/FONT]

[FONT=&quot]Đất đai là nguồn tài nguyên quý báu của đất nơ*ớc, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, Chính trị, an ninh - quốc phòng và sự sống còn của dân tộc trên l•nh thổ. Để vấn đề quản lý đất đai có hiệu quả tránh các hiện tơ*ợng tranh chấp nhằm quản lý tốt công tác hồ sơ địa giới, ranh giới, mốc ranh giới Hành chính trên toàn l•nh thổ Quốc gia đặc biệt là công tác quản lý tại các địa phơ*ơng. Trong những năm gần đây do nhiều nguyên nhân nên ở một số địa phơơng đ• xẩy ra hiện tơợng tranh chấp đất đai liên quan đến đơờng địa giới tỉnh, huyện , x• và có những vùng đất đai không có đơn vị nào quản lý. Nhiều tranh chấp xẩy ra phức tạp gay gắt, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị- x• hội, an ninh- quốc phòng.[/FONT]
[FONT=&quot]Để nhanh chóng khắc phục tình trạng tranh chấp địa giới Hành chính, xâm canh, xâm cơ gây nên sự bất ổn ở các địa phơơng có chung đơờng ranh giới. Ngày 6/11/1991 Chủ tịch hội đồng Bộ trơởng ( nay là Thủ tơớng Chính phủ) đ• ban hành Chỉ thị số 364/CT về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến đơờng địa giới Hành chính, tỉnh, huyện, x•.[/FONT]
[FONT=&quot]Căn cứ vào tính chất và mục đích, nội dung, yêu cầu quản lý về mặt hành chính của công tác địa giới hành chính, nhằm mục đích phân chia rõ ràng để xác định về mặt quản lý đất đai, l•nh thổ của từng Quốc gia, địa phơơng từ Trung ơơng đến tỉnh, huyện, x•.[/FONT]
[FONT=&quot]Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá. Đất là tơ liệu sản xuất chính của các ngành. Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Hải sản, Xây dựng cơ sở hạ tầng và là tầm chiến lơợc lâu dài của quốc gia. Qua quá trình tồn tại và phát triển con ngơời đ• khai thác, sử dụng và bảo vệ đất đai ngày càng có hiệu quả thì đòi hỏi công tác quản lý và xây dựng hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc ranh giới hành chính là hết sức cần thiết.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhà nơớc đ• ban hành các văn bản Pháp luật để hơớng dẫn chi tiết của việc quản lý sữ dụng đất đai và giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tranh chấp nhằm tổ chức, xây dựng, bảo vệ và phát triển vào các mục đích kinh tế - x• hội và đều đơợc Pháp luật quy định chặt chẽ, có chế tài cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng. Thực tế thời gian qua dơới sự l•nh đạo của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nơớc, các địa phơơng trong cả nơớc nói chung và huyện Hơơng Sơn nói riêng đ• làm tốt chức năng quản lý Nhà nơớc về quản lý đất đai, Hồ sơ, ranh giới các điểm, mốc ranh giới hành chính. Vì vậy, đ• tạo ra đơợc sự ổn định, chính quyền địa phơơng, các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng cùng với Chính phủ đ• đề ra nhiều chủ trơơng và biện pháp sát đúng đ• giúp cho các đơn vị quản lý chặt chẻ giải quyết đơợc nhiều vụ việc vi phạm Luật, cho nên đ• và đang từng bơớc lấy lại niềm tin trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, ở một số địa phơơng vẫn còn tồn tại một số bộ phận cán bộ, dân cơ thực hiện chơa nghiêm túc các quy định của Nhà nơớc về quản lý đất đai, tuyến ranh giới hành chính, bảo vệ và sữ dụng các điểm mốc nên vẫn còn để xẩy ra các hiện tơợng nhơ:[/FONT]
[FONT=&quot]- Tranh chấp đất đai gần các tuyến ranh giới với nhau, đặc biệt là đất lâm nghiệp[/FONT]
[FONT=&quot]- Không tuân thủ đơờng địa giới đ• đơợc hoạch định, dịch chuyển sai vị trí các cột mốc hoặc dời bỏ[/FONT]
[FONT=&quot]- Lấn chiếm, xâm canh, xâm cơ sau khi có Chỉ thị 364/CT[/FONT]
[FONT=&quot]- Không thơờng xuyên kiểm tra các điểm mốc nên để xẩy ra mất mát, hơ hỏng không bổ sung kịp thời.[/FONT]
[FONT=&quot]- Hiện nay, trong thời kỳ phát triển kinh tế theo cơ chế mới, cơ chế thị trơờng có sự quản lý của Nhà nơớc, cá dự án trồng cây lâm nghiệp nhơ ODA, 327… nên xẩy ra tình trạng tranh chấp, lấn chiếm việc quản lý, sử dụng đất đai, đơờng địa giới Hành chính lại càng khó khăn phức tạp. Quá trình thực hiện các văn bản Luật và các văn bản quy phạm dơới Luật ngày càng phát sinh nhiều tình huống cụ thể mà đòi hỏi các nhà quản lý cần phải nghiên cứu kỹ càng để giải quyết đúng với thực tế và tuân thủ đúng nguyên tắc.[/FONT]
[FONT=&quot]Với những kiến thức đ• học trong chơơng trình quản lý nhà nơớc và các văn bản Pháp luật ban hành của Nhà nơớc và các cấp, các ngành. Tôi xin nêu một tình huống cụ thể và phơơng pháp giải quyết tình huống đó:[/FONT]
[FONT=&quot]Tình huống: "Giải quyết việc tranh chấp đất đai liên quan đến đơờng địa giới hành chính x• Sơn Kim 2 và thị trấn Tây Sơn huyện Hơơng Sơn” Khu vực sơờn đồi Bộ đội đến đỉnh Trọ voi thuộc Thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2 và Khối 10 thị trấn Tây Sơn.[/FONT]

[FONT=&quot]Phần I[/FONT]
[FONT=&quot]Diễn biến tình huống[/FONT]

[FONT=&quot]- Hoàn cảnh ra đời:[/FONT]
[FONT=&quot]Đơn vị Hành chính: Thị trấn Tây Sơn đơợc thành lập mới năm 1997 theo Nghị định số 111/1997/NĐ-CP ngày 19/11/1997 của Chính phủ về thành lập đơn vị hành chính thị trấn Tây Sơn . Có đơờng điạ giới hành chính giáp ranh với các x• Sơn Kim ( nay là Sơn Kim 1) và x• Sơn Tây.[/FONT]
[FONT=&quot]Năm 2004 đơn vị x• Sơn Kim đơợc chia tách thành 2 x• Sơn Kim 1 và x• Sơn Kim 2 theo Nghị định số: 09/2004/ NĐ/CP, ngày 02/01/2004 của Chính phủ. Căn cứ hồ sơ thì đơn vị Sơn Kim 2 có đơờng địa giới Hành chính giáp ranh với thị trấn Tây Sơn; Sơn Tây; Sơn Kim 1. Đơợc mô tả theo biên bản bàn giao ngày 29/12//997 cụ thể nhơ sau: Lấy tim cầu Trơng theo lòng khe trơng chảy ra sông ngàn Phố = theo giửa sông ngàn Phố ngơợc dòng lên đến ngang chân đồi Bộ đội đi vào vị trí nền nhà ông Lý (củ) ở đây sẽ đóng một cột mốc rồi đi lên đỉnh đồi Bộ đội( sau nhà ông Linh xóm 1) tiếp theo chạy xuống theo, chạy cắt ngang khe nứa lên đỉnh đồi Lếch tiếp chạy sang đỉnh 153( đỉnh trong) rồi thẳng đến đỉnh trọ Voi (ngoài), từ đây thẳng đến cây gạo ra bến đò ông Khoa. (Điểm tranh chấp tại khu vực sơờn đồi Bộ đội sang đỉnh Trọ voi)[/FONT]
[FONT=&quot]Trong quá trình bàn giao hồ sơ và đơờng địa giới hành chính thì giữa đơn vị x• Sơn Kim (nay là x• Sơn Kim 2) và thị trấn Tây Sơn đ• thống nhất ranh giới với nhau trên bản đồ và trên thực địa, có sự chứng kiến của Ban tổ chức chính quyền tỉnh ( nay là Sở Nội vụ); L•nh đạo Uỷ ban nhân dân huyện; các phòng, ban chuyên môn liên quan của UBND huyện, Ban cán sự thôn, khối phố. Kể từ khi bàn giao 2 địa phơơng x• Sơn Kim(củ) và thị trấn Tây Sơn luôn tuân thủ đúng nội dung và sữ dụng đúng với quy định nhơng đến năm 2004 đơn vị x• Sơn Kim đơợc chia tách thành 2 x• Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 theo Nghị định của Chính phủ, bên cạnh đó các địa phơơng quy hoạch bản đồ Lâm nghiệp và quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng nên tại đây có sự việc xẩy ra nằm ngoài nội dung bàn giao khi lập bản đồ về ranh giới chơa tính đến lĩnh vực này nên trên tuyến ranh giới có khu vực đồi nghĩa địa của x• Sơn Kim (cũ) nay đơợc cắt đôi ra giữa Sơn Kim 2 và thị trấn Tây Sơn liên quan đến vấn đề mồ m• tâm linh của các cộng đồng dân cơ nguyên bản ở đây và một mặt nữa ảnh[/FONT]

[FONT=&quot]hơởng đến vấn đề môi trơờng, đ• xẩy ra hiện tơợng tranh chấp ngơời dân của x• thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2 vẫn sữ dụng và mai táng ngơời chết trên vùng đất này còn phía thị trấn Tây Sơn dân cơ của Khối 10 Tây Sơn thì có ý kiến không chôn ngơời chết vùng đất họ quản lý ảnh hơởng đến môi trơờng.[/FONT]
[FONT=&quot]Đây là một sự việc phức tạp cán bộ và nhân dân thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2 huyện Hơơng Sơn luôn bảo thủ ý kiến của mình là phần đất đai vùng đồi nghĩa địa và dọc tuyến ranh giới là của cha ông của họ có từ lâu đời, chứ không tuân thủ theo đơờng ranh giới Hành chính đ• đơợc họach định theo quy định của Pháp luật.[/FONT]
[FONT=&quot]Trơớc thực trạng nhơ vậy, Uỷ ban nhân dân huyện đ• có công văn số 285/CV-UB ngày 02/12/2004 về việc giao cho chính quyền x• Sơn Kim 2 và thị trấn Tây Sơn phối hợp giải quyết dứt điểm vấn đề trên và tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tuân thủ đúng nguyên tắc của Nghị định và Hồ sơ địa giới hành chính. Ngày 04/12/2004 hai địa phơơng đ• đ• chỉ đạo các tổ chức hơớng dẫn và tiến hành họp các hộ dân của thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2 và Khối 10 thị trấn Tây Sơn để bàn bạc thống nhất phơơng án giải quyết nhơng vẫn không thống nhất đơợc phơơng án, nhân dân không thoả thuận theo các nội dung của vấn đề và vẫn diển ra tình trạng nhân dân thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2 ngang nhiên sẽ phát trồng cây trên địa phận của đất thị trấn Tây Sơn quản lý.[/FONT]
[FONT=&quot]Trơớc tình hình đó Uỷ ban nhân dân huyện Hơơng đ• giao cho các phòng chuyên môn Nội vụ –LĐ-TB&XH; Tài nguyên và Môi trơờng, đơn vị x• Sơn Kim 1 cùng với hai địa phơơng x• Sơn Kim 2 và thị trấn Tây Sơn và thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2; Khối 10 thị trấn Tây Sơn tiến hành cuộc họp vào ngày 12/12/2004 để bàn nội dung và đơa ra phơơng án để tham mơu cho Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo giải quyết, trên cơ sở cuộc họp ngày 4/3/2005 các thành phần của đoàn công tác đ• đi khảo sát thực địa mô tả đầy đủ về tuyến ranh giới thuộc điểm đang xẩy ra tranh chấp.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày 27/12/2004 Chủ tịch UBND huyện đ• có công điện số 30/CĐ-UB điện Chủ tịch UBND x• Sơn Kim 2 . Để đảm bảo nghiêm minh chấp hành Pháp luật về quản lý địa giới Hành chính trên địa bàn huyện, đảm bảo an ninh trật tự không để điểm nóng xẩy ra tại vùng tranh chấp nói trên Uỷ ban nhân dân huyện Hơơng Sơn yêu cầu Uỷ ban nhân dân x• Sơn Kim 2.[/FONT]

[FONT=&quot]- Có ngày biên pháp ngăn chặn hành vi lấn chiếm đất đai thuộc địa phận thị trấn Tây Sơn quản lý tại khu vực sơờn đồi Bộ đội đến đỉnh Trọ voi, đồng thời tuyên truyền giáo dục nhân dân hiểu rõ về Luật đất đai, về địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/CP của Chính phủ.[/FONT]
[FONT=&quot]- Phối hợp cùng UBND thị trấn Tây Sơn và các phòng chuyên môn liên quan của UBND huyện xác định rõ các điểm mốc liên quan để trình phơơng án, có biên bản thuyết minh, đổ cột mốc phụ trên tuyến ranh giới để ngơời dân biết sữ dụng và quản lý.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tuyệt đối không để xẩy ra điểm nóng tại vùng tranh chấp nói trên, nếu để xẩy ra Chủ tịch UBND x• Sơn kim 2 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trơớc Chủ tịch UBND huyện.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày 14/01/2005 Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thành phần gồm có : Bí thơ Đảng uỷ, Chủ tịch UBND x•, Công chức địa chính, bí thơ chi bộ, Thôn trơởng Thôn Kim Bình và Khối 10 thị trấn Tây Sơn và đại diện l•nh đạo x• Sơn Kim 1, tham dự cuộc họp có phòng: Nội vụ – Lao động –TB&XH, Tài nguyên- Môi trơờng nội dung cuộc họp bàn phơơng hơớng giải quyết và đ• có thông báo kết luận hội nghị số 05/TB-UB ngày 20/01/2005 của UBND huyện Hơơng Sơn nội dung nhơ sau:[/FONT]
[FONT=&quot]- Việc tranh chấp ranh giới giữa công dân thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2 và Khối 10 thị trấn Tây Sơn tại khu vực từ sơờn đồi Bộ đội đến đỉnh Trọ voi nằm giữa thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2 và khối 10 thị trấn Tây Sơn phải đơợc giải quyết dứt điểm nhằm ổn định tình hình để nhân dân an tâm sản xuất, đảm bảo cuộc sống. Thực hiện vấn đề này phải đảm bảo nguyên tắc của Nghị định 111/1997/NĐ-CP và Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trơởng (nay là Thủ tơớng Chính phủ) là cơ sở pháp lý để xác định rõ ranh giới. Yêu cầu hai địa phơơng đang trong thời gian giải quyết cần dữ nguyên hiện trạng không để xẩy ra xung đột.[/FONT]
[FONT=&quot]- Giao cho phòng: Nội vụ - Lao động - Thơơng binh và x• hội, Tài nguyên - Môi trơờng nghiên cứu hồ sơ đi khảo sát thực địa cung cấp tài liệu liên quan làm cơ sở pháp lý tham mơu cho UBND huyện phơơng án giải quyết.[/FONT]
[FONT=&quot]- Về khu vực nghĩa địa tại thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2, giao cho 2 địa phơơng, thôn, khối phố cùng nhau bàn bạc đơa ra phơơng án giải quyết ( Cần chú ý[/FONT]
[FONT=&quot]yếu tố đảm bảo vệ sinh môi trơờng) đồng thời có biên pháp lâu dài các x•, thị trấn phải xem xét quy hoạch khu vực Nghĩa địa đảm bảo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quy hoạch tổng thể chung.[/FONT]
[FONT=&quot]- Trên đoạn ranh giới tranh chấp cần cắm thêm 4 mốc phụ, giao cho phòng Nội vụ –LĐ-TB&XH nghiên cứu hơớng dẫn các đơn vị thực hiện.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tiến hành rà lại quỹ đất để quản lý đầy đủ, chặt chẻ theo quy định của Pháp luật[/FONT]
[FONT=&quot]Nhơ vậy vấn đề tình huống đặt ra là phải giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm đất đai liên quan đến đơờng địa giới hành chính giữa x• Sơn Kim 2 và thị trấn Tây Sơn nhằm ổn định tình hình yên tâm sản xuất, canh tác và sữ dụng đất đai hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi, nguyên tắc quản lý của 2 chính quyền địa phơơng đúng theo Pháp luật.[/FONT]
[FONT=&quot]Phần II[/FONT]
[FONT=&quot]Phân tích tình huống[/FONT]
[FONT=&quot]1. Cơ sở lý luận:[/FONT]
[FONT=&quot]- Luật đất đai ban hành ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02 tháng 02 năm 1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật đất đai sửa đổi, bổ sung ngày 01 tháng 7 năm 2003;[/FONT]
[FONT=&quot]- Chỉ thị 364/CT ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng bộ trơởng( nay là Thủ tơớng Chính phủ) về giải quyết việc tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính;[/FONT]
[FONT=&quot]- Thông tơ số 01/1992/TT-LN ngày 23/3/1992 của Ban tổ chức cán bộ Chính ( này Bộ nội vụ); Cục đo đạc bản đồ hơớng dẫn thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội động bộ trơởng( nay là Thủ tơớng Chính phủ);[/FONT]
[FONT=&quot]- Quyết định số 77/QĐKT ngày 12/5/1993 của cục Trơởng cục đo đạc và bản đồ Nhà nơớc về việc ban hành quy định kỷ thuật thành lập và quản lý hồ sơ địa giới Hành chính;[/FONT]
[FONT=&quot]- Thông tơ số 832/1993/TCCP-ĐP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ(nay là Bộ Nội vụ) hơớng dân giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính các cấp trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 364/ CT ngày 6/11/1991;[/FONT]
[FONT=&quot]- Nghị định số 119/1994/NĐ-CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ về việc ban hành quy định về việc quản lý, sữ dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp;[/FONT]
[FONT=&quot]- Thông tơ số 28/1995/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ(nay là Bộ Nội vụ) hơớng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1994/NĐ-CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ;[/FONT]
[FONT=&quot]- Quyết định số 54/2004/QĐ-UB ngày 10/5/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy trình giải quyết các vấn đề tranh chấp về địa giới hành chính các cấp.[/FONT]
[FONT=&quot]2. Phân tích tình huống:[/FONT]
[FONT=&quot]a. Phân tích tính quản lý, sữ dụng:[/FONT]
[FONT=&quot]Theo hơớng dẫn tại Thông tơ số 28/1995/TT-TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 thì hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới, mốc địa giới hành chính các cấp tỉnh, huyện, x• đơợc thành lập theo Chỉ thị 364/CT ngày 6/11/1991 đ• đơợc hội đồng nghiệm thu hồ sơ địa giới hành chính các cấp ở Trung ơơng nghiệm thu, dánh gía đạt yêu cầu đơa vào sữ dụng và lơu trữ là loại hồ sơ duy nhất để quản lý địa giới hành chính thống nhất trong cả nơớc dùng để khai thác trơớc mắt và lơu dài nhằm giúp chính quyền địa phơơng nắm đơợc tiềm năng đất đai để khai thác và sữ dụng hợp lý có hiệu quả, làm căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp đất đai ở đơờng địa giơí các cấp , làm cơ sở pháp lý để nghiên cứu và xây dựng các đề án về phát triển kinh tế – x• hội, an ninh và quốc phòng và điều chỉnh địa giới hành chính khi cần thiết.[/FONT]
[FONT=&quot]Đối với cấp x•: Khi có tranh chấp về địa giới hành chính, uỷ ban nhân dân x•, thị trấn căn cứ hồ sơ, bản đồ hiện có làm cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp.[/FONT]
[FONT=&quot]Vậy xét về việc xẩy ra tranh chấp đai giữa Sơn Kim 2 và thị trấn Tây Sơn tại khu vực nói trên là do địa phơơng buông lõng sự quản lý, năng lực của của cán bộ[/FONT]
[FONT=&quot]chuyên môn chơa đơợc đào tạo cơ bản về mặt nghiệp vụ, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, Luật đất đai và các vấn đề liên quan đến đơờng ranh giới, mốc ranh giới chơa đơợc sâu rộng, tính giải quyết chơa thấu tình đạt lý và chơa tôn trọng tính lịch sữ, khi làm bản đồ không đi kiểm tra thực địa, không tính đến chuyện lâu dài của khu vực nghĩa địa nhân dân chơa đồng tình nên xẩy ra hiện tơợng tranh chấp, gay gắt, kéo dài ảnh hơởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế – x• hội và ổn định tình hình ở đây.[/FONT]
[FONT=&quot]b. Các sai sót trong việc quản lý ranh giới Hành chính trong tình huống trên:[/FONT]
[FONT=&quot]1. Trơớc khi quy hoạch thị trấn Tây Sơn việc hoạch định ranh giới hành chính giáp ranh với Sơn Kim 2 hiện nay không tính đến vấn đề Lịch sử và tính bền vững lâu dài.[/FONT]
[FONT=&quot]2. Cán bộ và nhân dân thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2 không đồng tình với biên bản bàn giao ranh giới Hành chính giữa x• Sơn Kim(củ) và thị trấn Tây Sơn ngày21/12/1997[/FONT]
[FONT=&quot]3. Công tác quản lý và điều hành của chính quyền địa phơơng đang buông lỏng sự quản lý, kiểm tra giám sát không chặt chẻ công tác ranh giới hành chính, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ và nhân dân ở đây hiểu về Pháp luật chơa cao.[/FONT]
[FONT=&quot]c. Xác minh sự kiện, tình huống:[/FONT]
[FONT=&quot]Qua nghiên cứu các hồ sơ liên quan về quy hoạch thị trấn Tây Sơn, chia tách x• Sơn Kim, các biên bản bàn giao ranh giới, biên bản làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện với hai địa phơơng, kiểm tra xác minh thực địa của tuyến ranh giới các vị trí cắm mốc, nội dung biên bản họp phối hợp giải quyết giữa Uỷ ban nhân dân xớ Sơn Kim 2 và thị trấn Tây Sơn, bản đồ hiện trạng và nội dung công văn gửi các cấp có thẩm quyền thì toàn bộ sự việc trên là hoàn toàn có thật. Việc nhân dân thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2, ngang nhiên lấn chiếm đất trồng cây Lâm nghiệp, khi có ngơời chết thì chôn về phía nghĩa địa thuộc phần ranh giới do thị trấn Tây Sơn Quản lý, trơớc tình trạng trên Uỷ ban nhân dân huyện, các phòng chuyên môn, UBND x• Sơn Kim 2 và thị trấn Tây Sơn đ• triển khai thực hiện tìm các biện pháp để giải quyết dứt điểm nhơng nhân dân thôn Kim Bình vẫn không chịu thực hiện.[/FONT]
[FONT=&quot]Phần III[/FONT]
[FONT=&quot]Xây dựng phơơng án[/FONT]

[FONT=&quot]Để giải quyết vấn đề này đơợc tốt, dứt điểm, vừa có tính nghiêm minh của Pháp luật vừa thấu tình đạt lý và đảm bảo đơợc lợi ích của ngơời dân. Tôi xin nêu một số phơơng án xử lý nhơ sau:[/FONT]
[FONT=&quot]Phơơng án 1:[/FONT]
[FONT=&quot]Uỷ ban nhân dân x• Sơn Kim 2 và thị trấn Tây Sơn xây dựng kế hoạch, phơơng án cùng với các phòng ban chuyên môn của UBND huyện tiến hành khảo sát đo đạc số diện tích lấn chiếm, dựa trên bản đồ, hồ sơ 364/CT, tôn trọng tính lịch sử, trên cơ sở đó hoạch định một đơờng (Ranh giới phụ) chuyển toàn bộ phần nghĩa Địa tại vùng đồi Yên Ngựa và đơờng đi vào nghĩa Địa về cho thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2 quản lý sữ dụng. Sau đó trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê chuẩn. Cụ thể phần hoạch định ranh giới phụ nhơ sau:[/FONT][FONT=&quot]* Phần ranh giới theo Nghị định 111/1997/NĐ-CP, ngày 19/11/1997 về thành lập thị trấn Tây Sơn, huyện Hơơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và biên bản bản bàn giao thực địa ranh giới, mốc ranh giới hành chính giữa thị trấn tây Sơn và Sơn Kim( củ) nay là[/FONT]
[FONT=&quot]Sơn Kim2 vẫn dữ nguyên theo đúng quy định không đơợc dịch chuyển mốc mà quy hoạch một đơờng ranh giới phụ[/FONT]
[FONT=&quot]* Ranh giới phụ mô tả: Tại cột truyền hình trên đơờng ranh giới 364 đơợc chia chân cột đài truyền hình thành 2 phần 1/3 điện tích về hơớng Tây do x• Sơn Kim 2 quản lý; 2/3 diện tích phía Đông do thị trấn Tây Sơn quản lý. Từ đó đi theo đỉnh đồi Bộ đội về hơớng Tây nam 110m cắm một cột mốc phụ; rồi từ đây đi về phía Nam đến chân đồi Yên Ngựa 53 m và từ mốc này đi thẳng về hơớng Đông 27 m đóng một cột mốc gần vơờn chè nhà ông Lợi và từ đó đi đến bờ hàng rào nhà ông Lợi 36 m ở đây đóng tiếp một cột mốc phụ, cách đó 23 m tính từ bờ hàng rào ông Lợi chôn một cột mốc phụ trên mép đơờng đất, tiếp đó đi về hơớng Tây Nam gặp ranh giới 364/CT.[/FONT]
[FONT=&quot]Phơơng án 2:[/FONT]
[FONT=&quot]Uỷ ban nhân dân huyện lập báo cáo các cấp có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo và ra quyết định thành lập đoàn công tác cơởng chế, bắt buộc cán bộ và nhân thôn Kim Bình x• Sơn Kim 2 phải tuân thủ theo nguyên tắc và hồ sơ địa giới Hành chính đ• đơợc hoạch định số diện tích đất lấn chiếm trả lại cho thị trấn Tây Sơn, phần nghĩa địa nhân dân thôn Kim Bình khi có ngơời chết không đơợc mai táng phía nghĩa địa do thị trấn Sơn quản lý, theo đúng quy định của Pháp luật.[/FONT]
[FONT=&quot]1. Đánh giá phơơng án:[/FONT]
[FONT=&quot]Phơơng án 1:[/FONT]
[FONT=&quot]+ Thuận lợi:[/FONT]
[FONT=&quot]- Đảm bảo tính thực tế hơn giảm đơợc vấn đề tranh chấp kéo dài, tôn trọng tính Lịch sữ và vấn đề tâm linh, ổn định tơ tơởng trong nhân dân, không có đơn thơ khiếu nại vơợt cấp.[/FONT]
[FONT=&quot]- Sẽ đơợc cán bộ và nhân dân ở đây đồng tình cao.[/FONT]
[FONT=&quot]+ Khó khăn:[/FONT]
[FONT=&quot]- Việc hoạch định lại ranh giới phải có cấp thẩm quyền phê chuẩn[/FONT]
[FONT=&quot]- Kỷ thuật đo vẽ, trang thiết bị[/FONT]
[FONT=&quot]- Thủ tục hồ sơ và kinh phí thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn.[/FONT]
[FONT=&quot]Phơơng án 2:[/FONT]
[FONT=&quot]+ Thuận lợi:[/FONT]
[FONT=&quot]Trên cơ sở hồ hiện có để thực hiện không phải mất: Thời gian quy hoạch, đo vẽ, làm các cột mốc, ban hành các văn bản trình cấp thẩm quyền xây dựng phê chuẩn hồ sơ, kinh phí thực hiện[/FONT]
[FONT=&quot]Quản lý, sử dụng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nơớc theo Nghị định của Chính phủ, hồ sơ đơờng địa giới, mốc địa giới hành chính đ• đơợc phê chuẩn,[/FONT]
[FONT=&quot]+ Khó khăn:[/FONT]
[FONT=&quot]- Sẽ gặp các phản ứng, tạo nên sự bức xúc trong nhân dân ở đây, vấn đề tranh chấp kéo dài, đơn thơ khiếu kiện vơợt cấp.[/FONT]
[FONT=&quot]- Chính quyền địa phơơng khó quản lý và điều hành[/FONT]
[FONT=&quot]2. Lựa chọn phơơng án:[/FONT]
[FONT=&quot]* Xây dựng và đề nghị thực hiện phơơng án 1, vì:[/FONT]
[FONT=&quot]- Thực hiện phơơng án này sẽ khắc phục, sửa sai đơợc về mặt quản lý sử dụng đất đai, đơờng ranh giới nghĩa địa của nhân dân có từ lâu trơớc khi quy hoạch đơờng ranh giới 364/CP khi thành lập thị trấn năm 1997.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đảm bảo sự ổn định bền vững và lâu dài để nhân dân yên tâm sản xuất canh tác và mai táng khi có ngơời qua đời.[/FONT]
[FONT=&quot]- Phơơng án này sẽ làm cho nhân dân chấp hành tốt chủ trơơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nơớc về việc quản lý, sử dụng đất đai, ranh giới, mốc ranh giới hành chính 364/CT.[/FONT]
[FONT=&quot]- Phơơng án sẽ có tính thực thi cao và có tác dụng tích cực trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nơớc về đất đai và ranh giới hành chính.[/FONT]
[FONT=&quot]* Phơơng án 2 xây dựng nhơng không đề nghị thực hiện vì:[/FONT]
[FONT=&quot]- Sẽ kéo dài tình trạng lấn chiếm đất đai, không chấp hành theo đơờng ranh giới đ• đơợc hoạch định, hơn nữa khu vực này là khu vực nghĩa địa cũ trơớc đây của thôn Kim Bình x• Sơn Kim[/FONT]
[FONT=&quot]- Sẽ làm ảnh hơởng xấu đến việc quản lý, điều hành của chính quyền địa phơơng[/FONT]
[FONT=&quot]- Tính giáo dục đối với nhân dân miền núi không cao, gây nên sự bức xúc.[/FONT]
[FONT=&quot]3. Một số giải pháp và kế hoạch thực hiện phơơng án:[/FONT]
[FONT=&quot]Để thực hiện tốt phơơng án, cần phải áp dụng các biện pháp:[/FONT]
[FONT=&quot]- Nêu cao vai trò và trách nhiệm quản lý của các cấp về việc quản lý, sữ dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới, ranh giới, mốc địa giới hành chính các cấp theo tinh thần Nghị định số 119/1994/NĐ-CP, ngày 16/9/1994 của Chính phủ và thông tơ số 28/1995/TT-TCCP-ĐP ngày 17/31995 hơớng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1994/NĐ-CP;[/FONT]
[FONT=&quot]- Muốn thực hiện tốt phơơng án 1, cần thiết phải có một kế hoạch thật chính xác, chặt chẽ, thành lập một đoàn công tác liên ngành .[/FONT]
[FONT=&quot]- Tăng cơờng công tác giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trong việc quản lý, sữ đụng đất đai, tôn trọng và giữ dìn các điểm đơợc quy định về ranh giới, mốc địa giới.[/FONT]
[FONT=&quot]- Cần điều động tăng cơờng công chức có trình độ môn nghiệp về công tác tại Uỷ ban nhân dân x• Sơn Kim 2 .[/FONT]
[FONT=&quot]- Lấy ý kiến ủng hộ của các cấp, các ngành để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện, giải thích thuyết phục cho nhân dân hiểu và thấu rõ nội dung.[/FONT]
[FONT=&quot]- Tổ chức các cuộc họp dân của Thôn Kim Bình x• Sơn Kim2 và thị trấn Tây Sơn[/FONT]
[FONT=&quot]- Khi hoạch định đơờng ranh giới phụ cần có sự chứng kiến và giám sát của Ban cán sự thôn và khối phố ở đây[/FONT]
[FONT=&quot]- Xin ý kiến chỉ đạo về mặt nghiệp vụ chuyên môn của Sở Nội vụ, Sở Tài Nguyên – Môi trơờng và đi khảo sát xác định ranh giới hành chính.[/FONT]
[FONT=&quot]- Có kế hoạch đào tạo, bồi dơỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nơớc, cơ sở lý luận chính trị, năng lực Pháp luật, năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức các cấp x•, thôn xóm, khối phố trong lĩnh vực quản lý Nhà nơớc đất đai, hồ sơ địa giới, bản đồ, ranh giới, mốc địa giới Hành chính.[/FONT]
[FONT=&quot]Phần IV[/FONT]
[FONT=&quot]Tồn tại Kiến nghị[/FONT]
[FONT=&quot]Trên đây, tôi đ• trình bày một tình huống cụ thể phản ánh một số vấn đề tồn tại trong việc lấn chiếm đất đai liên quan đến đơờng địa giới hành chính trong quản lý hành chính Nhà nơớc.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi xin đơợc trình bày một số tồn tại và kiến nghị giải quyết các vấn đề đó là:[/FONT]
[FONT=&quot]Tồn tại:[/FONT]
[FONT=&quot]- Công tác tuyên truyền phổ biến Pháp luật, Luật đất đai, quản lý sữ dụng Hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới, mốc địa giới Hành chính cho cán bộ nhất là cán bộ thôn xóm và toàn dân hiện còn mang tính hình thức, trình độ dân trí của dân miền núi còn thấp.[/FONT]
[FONT=&quot]- Trình độ hiểu biết Pháp luật của đội ngũ công chức địa chính cấp x• còn bất cập, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức chơa cao, mức hiểu biết Pháp luật của nhân dân còn hạn chế.[/FONT]
[FONT=&quot]- Công tác thanh tra kiểm tra chơa đơợc thơờng xuyên và đồng bộ[/FONT]
[FONT=&quot]- Từ trơớc đến nay công tác quản lý địa giới hành chính của một số chính quyền địa phơơng x•, thị trấn đang còn buông lõng sự quản lý chơa đơợc quan tâm thừơng xuyên[/FONT]
[FONT=&quot]- Khi hoạch định xây dựng hồ sơ 364/CT cán bộ làm hồ sơ không đi khảo sát sát thực địa mà chỉ mô tả trên bản đồ rồi đơa vào lập hồ sơ, nên khi quy hoạch bản đồ Lâm nghiệp, giao đất, giao rừng đến tận ngơời dân khi đó mới vỡ lẽ ra là các vùng đất, rừng so với bản đồ 364 là không sát đúng thực tế nên việc xẩy ra tranh chấp tạo cho vụ việc hết sức phức tạp và kéo dài ảnh hơởng không nhỏ đến phát triển kinh tế – x• hội, ổn định tình hình chính trị, an ninh - quốc phòng.[/FONT]
[FONT=&quot]Kiến nghị[/FONT]
[FONT=&quot]- Tăng cơờng công tác kiểm tra giám sát phải thơờng xuyên, căn cứ với quy định đối với cấp x• cứ báo cáo về Uỷ ban nhân dân huyện 3 tháng một lần về công tác quản lý đất đai, hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới, mốc địa giới Hành chính.[/FONT]
[FONT=&quot]- Các cấp, các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ đồng bộ có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền Pháp luật và luật đất đai, quản lý sữ dụng Hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới, mốc địa giới nhằm làm cho quần chúng nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng theo Pháp luật.[/FONT]
[FONT=&quot]- Đối với những điạ phơơng đang có sự tranh chấp mà trơớc đây quy hoạch chơa sát đúng tính thực tế thì đề nghị với các cấp có thẩm quyền rà soát lại, điều chỉnh, bổ sung, lập mới lại để quản lý đúng theo quy định mang tính chất lơu dài và bền vững.[/FONT]

[FONT=&quot]- Hàng năm nên bồi dơỡng, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác quản lý sữ dụng Hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới, mốc địa giới.[/FONT]
[FONT=&quot]- Có hình thức khen thơởng kỷ luật rõ ràng trong công tác quản lý và sữ dụng[/FONT]
[FONT=&quot]- Nhà nơớc cần ban hành tiếp những văn bản pháp quy cụ thể hơn để giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong nền kinh tế thị trơờng.[/FONT]
[FONT=&quot]Tại vấn đề cụ thể: Tại khu vực tranh chấp đất đai liên quan đơờng địa giới hành chính giữa x• Sơn Kim 2 và thị trấn Tây Sơn đề nghị các cấp có thẩm quyền hổ trợ về kinh phí, kỷ thuật tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả và nhanh nhất.[/FONT]
[FONT=&quot]Phần V[/FONT]
[FONT=&quot]Kết luận[/FONT]
[FONT=&quot]Tình huống xẩy việc tranh chấp liên quan đến đơờng địa giới Hành chính giữa x• Sơn Kim 2 và thị trấn Tây Sơn : Vai trò quản lý Nhà nơớc nói chung, trong lĩnh vực quản lý nhà nơớc về đất đai, ranh giới, mốc địa giới Hành chính là một vấn đề hết sức quan trọng cần thiết có tính chất lâu dài ổn định bền vững và phát triển.[/FONT]
[FONT=&quot]Quản lý tốt, đúng chức năng thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành thì sẽ phát huy đơợc tác dụng, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ ổn định khu dân cơ, nhân dân yên tâm sản xuất canh tác và sử dụng đất vào các mục đích có hiệu quả. Ngơợc lại, nếu chúng ta quản lý lỏng lẻo, chơa sâu sát với thực tế, nghiệp vụ về chuyên môn không vững vàng, giải thích cho nhân dân không thấu tình, đạt lý tạo cho nhân dân mất lòng tin gây nên hậu quả.[/FONT]
[FONT=&quot]Trên cơ sở chủ trơơng đơờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nơớc, các cơ quan quản lý Nhà nơớc phải có những biện pháp sát, đúng để kịp thời tham mơu cho các cấp, các ngành tạo điều kiện giúp đỡ giải quyết kịp thời nhằm tránh tình trạng kéo dài, ngày càng khó giải quyết.[/FONT]
[FONT=&quot]Quản lý nhà nơớc về Hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới là một lĩnh vực hết sức khó khăn và phức tạp, quản lý chặt chẻ và nghiêm túc đúng nguyên tắc Pháp luật quy định cho nên đòi hỏi các cấp các ngành cần chú trọng và thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu quả[/FONT]
[FONT=&quot]Vậy để giải quyết những tồn tại trên, không thể chỉ dựa chủ trơơng chính của Đảng, Pháp luật của Nhà nơớc và các văn bản Luật, văn bản dơới luật Chỉ thị, Nghị[/FONT]
[FONT=&quot]định, Thông tơ hơớng dẫn, quyết định.., mà quan trọng là ý thức chấp hành của ngơời nhân dân ở đây và sự tuân thủ và thực thi Pháp luật của đội ngũ cán bộ thôn, khối phố, cán bộ, công chức cấp x•. Giải quyết dứt điểm có hiệu quả sẻ góp phần xây dựng chính quyền địa phơơng vững mạnh, quản lý có hiệu quả để thúc đẩy sự tăng trơởng, phát triển trên tất cả các lĩnh vực trong giai đoạn hiện nay./.[/FONT]


Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý lớp - Cao Hung - 30-04-2011

Thầy cô hãy chuyển sang Unicode rồi gửi nha. Thanks