Việc phổ biến của mạng internet đã đem lại nguồn khóa học dồi dào cho người học. Các bài viết sẽ liệt kê và nhận xét một số trang web phù hợp cho người học, cả các trang web ở Việt Nam lẫn từ nước ngoài.